Selasa, Disember 18, 2007

TUMPUAN PENTADBIRAN DALAM DASAR EKONOMI BARU (DEB)

PENDAHULUAN

Perlaksanaan DEB berlaku dalam tempoh tahun 1971-1990 digubal untuk mencapai perpaduan Negara dengan memberi fokus kepada pembasmian kemiskinan dan stuktur sosio politik dan ekonomi yang tidak seimbang. Dalam pada masa yang sama Rukun Negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970[1] sebagai asas pencapaian dan pembentukan nilai di dalam mencapai matlamat pembangunan dan penyatuan negara. Kita dapati perkembangan ekonomi yang pesat telah berlaku dejak DEB diperkenalkan.[2]

Pertelingkahan kaum dalam bulan Mei 1969, telah membawa kepada perubahan yang ketara dalam penumpuan campur tangan kerajaan. Pembentukan DEB dan Rancangan Malaysia Kedua adalah benar-benar berdasarkan kesilapan-kesilapan asas terhadap dasar-dasar dalam jangka masa terawal. Peningkatan dan kerumitan masalah-masalah wilayah telah disedar sebagai imbas balik dalam sasaran dasar:[3]

... objektif utama dasar wilayah adalah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, dan menyusun semula masyarakat Malaysia agar dapat mengurangkan pengenalan tenaga kerja dan lokasi mengikut kaum dalam konteks kegiatan ekonomi.”[4]

Ukuran yang paling penting ialah tindakan kerajaan membentuk DEB dalam pertengahan 1970 dan dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Kedua dengan sasaran utama adalah memebntuk perpaduan nasional melalui dua objektif iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat bagi menghapuskan pengenalan kaum melalui fungsi ekonomi.[5]

KANDUNGAN DASAR EKONOMI BARU

Langkah pertama matlamat utama DEB diperkenalkan ialah untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. DEB akan menambah daya pengeluaran dan pendapatan mereka yang menghasilkan keluaran yang rendah dengan menggunakan teknik dam kemudahan yang lebih baik. Selain itu menambah peluang untuk menukar lapangan kegiatan daripada sektor rendah daya pengeluarannya kepada kegiatan yang lebih menguntungkan dan mengadakan perkhidmatan sosial yang percuma atau dibantu khusus untuk meningkatkan taraf hidup golongan berpendapatan rendah[6]

Fokus DEB juga kepada perkembangan lapangan perusahaan dan perkhidmatan bagi meningkatkan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan diberi dengan secukupnya kepada rakyat. Galakan pelaburan diberi perhatian untuk memenuhi keperluan pekerjaan. [7]

Langkah kedua diperkenalkan DEB ialah bertujuan menyusun semula masyarakat yang tidak berasaskan kepada kegiatan ekonomi yang tertentu. Rancangan ini adalah untuk memodenkan cara hidup penduduk luar bandar, menggalakkan perkembangan kegiatan di bandar dengan cepat dan seimbang, mengadakan rancangan pelajaran dan latihan yang baik di semua peringkat serta mewujudkan satu masyarakat perniagaan dan perusahaan di kalangan orang melayu.[8]

OBJEKTIF DEB

Kerajaan menyedari bahawa kemiskinan di kalangan rakyat semua kaum merupakan satu ancaman kepada perpaduan negara. Ancaman menjadibertambah serius memandangkan hakikat bahawa majoriti rakyat miskin pada tahun 1970 adalah terdiri daripada masyarakat Bumiputera.[9]

Selain itu, identifikasi rapat antara sesuatu kaum dengan kegiatan ekonomi juga merupakan ancaman serius kepada perpaduan negara. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini bahawa masyarakat Bumiputera pada keseluruhannya diidentifikasikan dengan sektor luar bandar pertanian dan perkhidmatan awam. Manakala kaum Cina dengansektor perdagangan bandar dan kaum India dengan sektor perladangan.[10]

Berdasarkan isu utama ini, kerajaan telah membentu suatu dasar (DEB) untu mengatasi masalah ini bermatlamat untuk memupuk perpaduannegara melalui pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan membetulkan ketidakseimbangan sosio ekonomi antara kumpulan etnik dan wilayah.[11]

Objektif yang digariskan ini merupakan hasrat Yang Di Pertuan Agong seperti yang terdapat di dlam titah baginda pada pembukaan penggal yangpertama bagi Parlimen yang ketiga tahun 1971:

“ Satu daripada cita-cita kerajaan kita ialah mencipta masyarakat yang lebih adil sebagai satu cara-cara untuk mencapai cita-cita ini, Kerajaan telah menggubal dasar ekonomi yang dinamik dan praktik. Matlamat-matlamat utama bagi dasar ini ialah yang pertamanya, membasmi kemiskinan di kalangan rakyat yang tidak berada tanpa mengira asal keturunan mereka, dan yang keduanya ialah mewujudkan da mengukuhkan perpaduan negara, Untuk mencapai matlamat-matlamat ini, Kerajaan telah menyusun rancangan-rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia Kedua.”[12]

STRATEGI DEB

Tun Abdul Razak semasa ucapannya membentangkan usul meluluskan RMK2 menyebutkan :

“ ... bahawa Dewan ini menerima Dasar Ekonoi Baru Negara yang bertujuan membasmikan kemiskinan di kalangan rakyat dengan tidak mengira asal keturunan mereka di samping menyusun smeulamasyarakat Malaysia yuntuk menyeimbangkan kedudukan ekonomi antara rakyat berbilang kaum, memberikan persetujuan penuh kepada Rancangan Malaysia Kedua yang telah disusun untu mencapai matlamat cita-cita negara dengan melaksanakan langkah-langkah dasar dan rancangan-rancangan pembangunan seperti dinyatakan Perintah No.28 tahun 1971, serta menyeru seluruh rakyat menumpahkan khidmat bakti mereka dalam semangat Rukun Negara untuk membangunkan masyarakat yang adil saksama dan bangsa Malaysia yang maju, moden dan bersatu-padu.”

Terdapat dua strategi dalam pelaksanaan DEB. Strategi pertama ialah mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan cara menambahkan pendapatan dan membanyakkan peluang pekerjaan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Daya usaha yang diambil untuk mengatasi maslah kemiskinan dibuat melaui tiga langkah utama.[13]

Pertama, menambah daya pengeluaran dan pendapatan rakyat khususnya di luar bandar melalui penggunaan tekni baru dan moden. Meninggikan lagi kadar rancangan penanaman semula getah di kalangan pekebun kecil dan mengadakan kilang memproses yang moden. Menggalakkan penanaman padi dua kali setahun dan penanaman diluar musim. Meningkatkan kemudahan infrastruktur fizikal dan ekonomi yang lebih baik seperti parit dan taliair, kemudahan pemasaran, kemudahan pinjaman dan bantuan kewangan.[14]

Kedua, menambah peluang untuk rakyat menukar kegiatan ekonomi daripada sektor yang rendah daya penegluarannya kepada sektor yang lebih menguntungkan. Anatra program yang dilaksakan ialah pewujudan rancangan kemajuan tanah baru, projek perikanan dan perhutanan moden. Usaha ditingkatkan bagi memebri peluang mereka terlibat dalam perdagangan, perusahaan dan perkhidmatan moden serta menambah peluang mendapatlan pendidikan tinggi serta teknikal dan profesional.[15]

Ketiga, mengadakan pelbagai perkhidmatan sosila percuma khususnya untuk meningkatkan taraf hidup golongan yang berpendapatan rendah. Antara program yang dilaksanakan ialah projek perumahan awam, bekalan elektrik, air dan kemudahan pengangkutan yang mengenakan bayaran yang lebih murah, perkhidmatan kesihatan dan perubatan.[16]

Strategi kedua pula ialah menyusunsenula masyarakat untuk engurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Strategi ini memberi fokus kepada penyusunan semula struktur masyarakat untuk membaiki ketidakseimbangan ekonomi dan membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Strategi ini dilaksanakan melalui pengenalan dasar dan rancangan bagi memodenkan cara hidup penduduk luar bandar, menggalakkan perkembangan kegiatan di bandar dengan cepat dan seimbang, mewujudkan rancangan pendidikan dan latihan bagi semua peringkat.[17]

TUMPUAN PETADBIRAN AWAM

Penglibatan langsung kerajaan dalam menyusun semual masyarakat dibuat melalui beberapa cara. Pertama, melalui penubuhan dan pengukuhan badan berkanun dan perbadanan perusahaan awam dalam bidang perdagangan, perusahaan dan perkhidmatan. Pada mulanya agensi entiti ini bertindak sebagai agensi amanah dan kemudiannya dipindah kepada orang Melayu dan bumiputera yang laian yang berkeupayaan menguruskannya. Agensi yang menjadi perintis ke arah mewujudkan masyarakt perdagangandan perindustrian bumiputera ialah MARA, PERNAS, FIMA, UDA, PKEN-PKEN, bank Bumiputera, Bank Pembangunan, CGC dan MIDF. Majlis Amanah Rakyat (MARA) yang telah ditubuhkan pada tahun 1966 telah diperkukuh bagi menyediakan bantuan teknial dan kewangan kepada peniaga Melayu dan bumiputera yang lain. Melalui cara ini akan dapat menghapuskan pengenalan keum mengikut fungsi ekonomi.[18]

Kedua, menjadi penggerak utama mewujudkan pusat pertumbuhan dan bandar baru serta menggalakkan perkembangan perusahaan di kawasan berkenaan. Perbadanan atau badan berkanunyang ditubuhkan oleh kerajaan seperti DARA, KEJORA dan KETENGAH. Aktiviti yang dijalankan agensi ini ialah mewujudkan dan membangunkan bandar baru atau pusat pertumbuhan baru serta menubuhkan anak syarikat pelaburan dan perusahaan bagi menjalankan aktiviti perusahaan dan perdagangan dalam bidang pertanian dab perlombongan, industri dan pemprosesan. Mankala UDA ditubuhkan bagi membangun dan menyusun semula bandar untuk meningkatkan penyertaan bumiputera di kawasan bandar sedia ada.[19]

Ketiga, campur tangan dengan mengadakan dasar dan menetukan pelaksanaannya supaya keutamaan diberikan untuk melatih orang melayu dan bumiputera lain di lapangan pengurusan dandirectorship suoaya dapat melengkapkan mereka untu memilih dan mengurs syarikat perdagangan dan perusahaan. Langkah ini dilakukan juga melalui pinjaman pegawai perkhidmatan awamdi perbadanan kerajaan atau syarikat kerajaan atau melalui pegawai baru dalam lapangan berkenaan. Kerajaan menetapkan supaya pihak swasta mengambil sekurang-kurangnya 30 peratus profesional atau pengurus bumiputera dalam perbadanan atau syarikat.[20]

PROGRAM PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Agensi kerajaan memainkan peranan penting dalam meggerakkan DEB. Berdasarkan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia Kelima kedudukan kemiskinan luar bandar bertambah baik disebabkan perlaksanaan strategi dan program yang berterusan, pelbagai rancangan tanah baru dibuka oleh pelbagai agensi seperti Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri dan Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun-pekebun Kecil Getah (RISDA). Majoriti keluarga menikamati taraf kehidupan yang lebih baik melaui skim-skim ini. Perlaksanaan Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) membuka peluang peningkatan produktiviti.[21]

Pembangunan tanah baru merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mengurangkan dan membasmi kemiskinan kawasan luar bandar. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) telah berperanan membekalkan kebun bersaiz ekonomi kepada mereka yang kekurangan atau tidak memiliki tanah supaya ditanam dengan tanaman bernilai tinggi utuk dieksport. Mengiut bancian FELDA 1976, 89.5% dariapa peneroka menerima pendapatan sebanyak RM200 ke bawah sebulan. Selepas menyertai FELDA, pendapatn purat bersih sebulan ialah RM 370 bagi peneroka getah pada tahun 1977 dan RM 573 bagai peneroka tanaman sawit. Peningkatan terus berlaku dan pada tahun 1988 pendapatn bulanan mereka mencecah RM871.

Manakala projek IADP yang bertujuan meningkatkan produktiviti, guna tenaga dan pendapatan petani banyak tertumpu kepada penanaman padi tetapi ia juga meliputikawasan getah, kelapa sawit, kelapa dan koko. Dasar pembasmian kemiskinan di sektor padi telah menekankan campur tangan kerajaan berkaitan dengan input seperti pembinaan parit dan tali air bagi tanaman dua kali setahun., subsidi baja dan kredit murah, pemprosesan dan pemasaran. Di samping itu, skim subsidi harga juga dilaksanakan. [22]

PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BUMIUTERA

Antara agensi yang berperanan dalam pembentukan sebuah masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), bank-bank perdagangan dan syarikat-syarikat kewangan. Dalam meningkatkan usahawan Bumiputera, kerajaan telah memperkenalkan beberapa langkah memalui pelbagai agensi terutamanya Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia, Kementerian Kerjaraya, Syarikat Jaminan Kredit dan MARA iaitu melaui perundingan secara langsung dalam tatacara kontrak kerajaan, sistem pembayaran pemfaktoran, pengecualian jaminan bank, penubuhan Tabung Amanah Kontraktor, perluasan pinjaman perniagaan kecil dan penyediaan tabung pinjaman kepada peniaga Bumiputera. Bantuan lain yang kerajaan salurkan ialah dengan penubuhan tabung Pemulihan Usahawan bernilai RM500 juta pada awal ahun 1988.[23]

Keterlibatan MARA, Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) membantu Bumiputera dengan menubuhkan syarikat-syarikat perniagaan. Usaha-usaha lain ialah termasuklah penyediaan biasiswa untuk pendidikan dan latihan, kemudahan kredit dan bantuan khidmat nasihat. Hasilnya telah berlaku peningkatan syarikat-syarikat yang dimiliki dan diuruskan oleh Bumiputera terutamanya orang Melayu. [24]

PEMBANGUNAN BANDAR DAN PENYUSUNAN SEMULA

Selaras dengan usaha untuk meningkatkan keupayaan pusat-pusat bandar bandar dalam mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang baru dan menggalakkan bumiputera menyertai kegiatan-kegiatan dengan bandar, maka sumber kewangan dan kemudahan fizikal disediakan. Sehingga tahun 1988, Perbadanan Pembanguna Bandar (UDA) telah menyediakan kira-kira678 unit ruang niaga untuk peniaga Bumiputera di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Georgetown, ipoh dan Johor bahru. Di samping itu, pihak berkusa tempatan terus melibatkan diri di dalam proses penyusunan masyarakat. Dalam tempoh 1986-88, Dewan Bandaraya KualaLumpur telah meluluskan 471 lesen penaiga kecil Bumiputera menceburkan diri di dalam perniagaan di Wialayah Persekutuan.[25]KONSEP SIASAH SYAR’IYYAH

Siasah menurut bahasa :

“Sasa- yasusu- siyasatan wa riasah” yang membawa maksud tadbir, perintah, mengetuai [1]

Perkataan siasah dalam bahasa Arab membawa makna:

تَدْبيرُ الشَّئِ وَالقِيَامُ عليه بِمَا يُصْلِحُهُ

“ Mengurus sesuatu dan menjaganya dengan apa cara yang boleh membawa kebaikan kepadanya”

Para ulama’ fiqh ketika menulis dalam bidang ini biasanya menggandingkan perkataan siasah dan perkataan syariyyah.

Manakala menurut istilah para ulama’ terdahulu terbahagi kepada 2 :

1. Makna ‘Am : Mentadbir urusan manusia dan urusan dunia mereka dengan syariat Deen. Dengan ini kita dapati mereka mentakrifkan ‘Khilafah’ sebagai :

نيابة عن رسول الله صلى الله عليهم وسلم في حراسة الدين وسياسته الدنيا به

2. Makna Khas : Tindakan2 yang dibuat oleh Imam bersumberkan hukum2 dan ketetapan2 samada bertujuan untuk menghalang kerosakan atau mencegah kerosakan yang belum melanda atau pemulihan terhadapnya.[2]

Sebagai contoh, kepelbagian tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ra yang membakar peliwat, Umar ra yang mencukur rambut Nasar bin hajjaj akibat digilai oleh perempuan Madinah semasa pemerintahan mereka. Semua tindakan ini berubah menurut kepentingan maslahat setempat dan zaman.

Menurut As-Syahid Imam Hasan Al-Banna : ‘Sasah adalah kajian tentang persoalan umat Islam samada dalam dan luar negeri, ia tidak terikat dengan ikatan kepartian semata-mata”[3]

Sementara Ibnu Nujaim pula mentakrifkan sebagai:

"فِعْلُ الشَّئِ مِنَ الحاَكِمِ لِمَصْلِحَةٍ يَرَاهَا واِنْ لَمْ يَرِدْ ِبهَذَا دَلِيْلٌ جُزْئِيٌّ"

“Sesuatu tindakan yang diiambil oleh pemerintah, yang pada pandangannya boleh menjaga kepentingan umum, sekalipun tidak terdapat dalil yang khusus mengenainya.” [4]


Abdul Wahab Khallaf menyebut ilmu siyasah shar’iyyah itu ialah ilmu yang membahaskan tentang sistem undang-undang dan pentadbiran pemerintahan negara Islam yang bertetapan dengan dasar Islam walaupun tidak ada dalil yang khusus mengenainya. Ilmu ini menghuraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk penyelarasan pentadbiran undang-undang yang diambil oleh ketua negara bagi memenuhi keadilan dan kepentingan umum. Beliau mengatakan siyasah shar’iyyah sebenarnya ialah menggunakan masalih al-Mursalah dalam menentukan hukum kerana masalih al-mursalah ialah sesuatu yang tidak diterima atau ditolak oleh mana-mana dalil dengan secara khusus sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulamak usul fiqh.[5]

Abdul Wahab Khallaf memberi definisi siyasah shar’iyyah sebagai mengatur pentadbiran awam dalam pemerintahan bagi memenuhi kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemudaratan selagi mana tidak melampaui batasan shariat dan prinsip umum. Walaupun tidak selaras dengan pandangan para imam mujtahidin. Dengan lain ungkapan ialah mengikut jejak langkah ulamak salaf dalam menjaga kemaslahatan dan perkembagan semua peristiwa. Yang dimaksudkan mengatur urusan umum dalam pemerintahan ialah sesuatu yang berupa tuntutan kehidupan dari segi peraturan, sama ada dari segi undang-undang kewangan, hukum, kehakiman, lembaga eksekutif, hubungan dalam negeri atau hubungan antarabangsa. Oleh itu, mengatur semua urusan tersebut, teori dan dasar-dasarnya serta membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan prinsip shariat dinamakan siyasah shar’iyyah.[6]

Menurut Dr. Fathi Uthman dalam bukunya Min Usul al-Fikr al Siyasi al-Islami mengatakan bahawa ijtihad dalam bidang politik dinamakan sehagai siyasah shar’iyyah. Beliau mentakrifkan siyasah shar’iyyah dalam bahasa ringkasnya ialah ijtihad fi umur al-Siyasi aw fi Nizam al-Daulah (Berijtihad dalam bidang politik atau dalam sitem kenegaraan). Beliau menegaskan bahawa sumber-sumber peraturan dan hukum pemerintahan Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah. Terdapat ayat-ayat dan hadith Rasulullah yang menghuraikan tentang peraturan dan manhaj negara Islam. Sementara perkara-perkara yang baru atau yang tidak ada dalil yang khusus tentang sesuatu masalah maka para fuqaha perlu membuat ijtihad yang dinamakan sebagai siyasah shar’iyyah jika permasalahan itu dalam konteks politik dan pemerintahan.Selanjutnya beliau berkata, secara tabienya ijtihad berkenaan akan berbeza-beza mengikut perbezaan penilaian, hasil perbezaan berfikiran antara individu dalam keadaan dan zaman yang berbeza.[7]

Dalam buku ‘’Ilam al-Mawaqi’in An Rabbil ‘Alamin, Ibn Qaiyim telah mengemukakan kaedah fiqh yang penting dalam perubahan dan perbezaan fatwa berasaskan perubahan zaman, tempat keadaan, niat dan faedah. Beliau menjelaskan bagaimana kesilapan besar telah berlaku terhadap shariah kerana kejahilan terhadap kaedah berkenaan.[8]

Abd Rahman Taj[9] menyebutkan siyasah ialah satu nama bagi peraturan yang mentadbir hal-hal umat dari segi pemerintah, perundangan, kehakiman, kekuasaan, pelaksanaan dan hubungan antabangsa, Menurutnya lagi, setiap umat mempunyai sistem politik yang khusus yang menepati sausana kehidupan ketika itu yang terdiri daripada siyasah dasturiyyah (politik perlembagaan) siyasah tasri’iyyah (politik perundangan), siyasah qada’iyyah (politik kehakiman) siyasah maliyyah ( politik kewangan), siyasah kharijiyyah (politik antarabangsa), siyasah idariyyah (politik pentadbiran) dan sebagainya. Setiap sistem tersebut mempunyai hukum-hukum serta peraturan yang tersendiri yang dinamakan siyasah shar’iyyah jika kita mengambil makna perkatan ini dari maksud yang lebih luas. Sementara makna khususnya ialah peraturan untuk mentadbir negara dan urusan umat yang selaras dengan nilai-nilai shariat, bertetapan dengan perkara dan urusan usul-usul asas, menepati matlamat kemasyarakatan walaupun tidak ada dalil yang khusus dalam al-Quran dan al-sunnah,

Beliau menjelaskan perbezaan antara siyasah al-wadha’iyyah dengan siyasah shar’iyyah. Siyasah al-wadha’iyyah (politik ciptaan manusia) ialah peraturan dan hukum yang diasaskan oleh orang ramai bagi mentadbir hal-hal umat yang bersandarkan uruf, adat, pengalaman dan peningalan warisan silam. Dengan kata lain, siyasah yang hanya bersandarkan kepada uruf dan adat tanpa berkait dengan wahyu dan al-Sunnah sebagai sumbernya. Menurut Abd Rahman Taj bahawa siyasah shar’iyyah adalah siyasah yang adil dan ia diasaskan atas keyakinan iman bahawa sumber utamanya adalah wahyu dan al-Sunnah. Oleh itu, peraturan dan hukum yang dikehendaki oleh umat dikira siyasah shar’iyyah apabila ia menepati dua perkara iaitu:

i. Bertetapan dengan nilai serta etika syariah yang bersandarkan kaedah dan asasnya seperti kaedah muhkamat bukan hukum-hukum yang tetap yang tidak menerima perubahan, walaupun berbeza umat dan zaman.

ii. Tidak bertentangan secara jelas dengan dalil-dalil shariat yang jelas seperti yang telah ditetapkan kepada orang ramai sepanjang zaman dan keadaan.

Seterusnya beliau menyebutkan bahawa siyasah shar’iyyah merupakan kaedah fiqh yang berubah-ubah mengikut keadaan, masa dan persekitaran. Ia adalah pola-pola yang berubah-ubah kerana faktor persekitaran. Beliau menggunakan istilah fiqh al-Maran atau fiqh al-Mutaharrik iaitu fiqh yang mengikut perjalanan semasa (fiqh fleksibel) bagi memenuhi keperluan yang baru dan yang berbagai-bagai kerana faktor perkembangan masyarakat dan individu.

Dari huraian di atas, beliau membahagikan siyasah kepada dua bahagian iaitu siyasah wadha’iyyah dan siyasah shar’iyyah. Siyasah shar’iyyah pula boleh berubah-ubah kerana faktor persekitaran selagimana ia tidak bercanggah dengan nas yang tetap. Walaupun begitu, bukanlah maksud di sini, setiap muslim boleh menukar hukum-hukum shariat dengan mendatangkan shariat yang lain, bukan shariat dari Allah dan rasulNya kerana di sana terdapat hukum-hukum zanni (hukum-hukum yang kurang jelas) yang tidak terdapat nas yang tetap dan tidak ada ijmak yang membolehkan para ulamak membuat keputusan dengan qarinah seperti yang ditetapkan oleh shariat. Hukum-hukum tersebut adalah hukum yang boleh berubah-ubah kerana faktor yang dinyatakan oleh ulamak fiqh dalam kitab-kitab mereka, malahan ada pendapat yang mengharuskannya bertentangan dengan nas yang tetap bersandarkan maslahah khas dan maslahah darurat. (maslahah al-daruri).

Muhammad Hashim Kamali memberi definisi siyasah shar’iyyah iaitu, A broad doctrine of Islamic law which the ruler to determine the manner in which the shari’ah should be administered. The ruler may accrodingly take discretionary measures, enact rules and initiate policies as he deems are in the interest of good goverment, provided that no substantive principle of the shari’ah is violated the thereby”. (suatu doktrin yang luas dari perundangan Islam yang memberi kuasa kepada pemerintah untuk menentukan bagaimana caranya syariat harus dijalankan. Sesuai dengan itu pemerintah boleh menggunakan budi bicaranya untuk membuat peraturan-peraturan dan dasar-dasar yang dirasakan memenuhi kepentingan pentadbiran yang baik, asalkan ia tidak melanggar mana-mana prinsip syariat.)[10]

Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya “Al-Thuruqul Al- Hukmiyah” memetik kata-kata Ibnu Aqil seperti berikut mengenai penggunaan siasah syariyyah :

جَرَىْ جَوَازُ العَمَل في السَّلْطَنَةِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ : أَنَّهُ هُوَ الحَزْمُ، ولا يَخْلُوْا مِنَ القَوْلِ بِهِ اِمَامٌ

“Dalam urusan pemerintahan , terdapat pandangan yang menyatakan keharusan beramal dalam prinsip siasah syariyyah, ini merupakan pendapat yang kukuh, dan mana-mana imam mazhab tidak ketinggalan memperakuinya.”[11]

Mengenai pengertian siasah syariyyah, Ibnu Aqil menyatakan:

"السِّيَاسَةُ ما كَانَ فِعْلاً يكونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ اِلَى الصَّلاَحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الفَسَادَ، واِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُوْلُ وَلاَ نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ"

Siasah Syariyyah ialah ,apa-apa tindakan(kerajaan) yang membawa kepada manusia kepada kebaikan dan menjauhkan mereka daripada keburukan, sekalipun ianya tidak ditetapkan oleh Rasulullah dan tidak terdapat dalam wahyu yang diturunkan.” [12]

Daripada takrif-takrif di atas dapat difahami bahawa di bawah prinsip siasah syariyyah ini, pemerintah mempunyai kuasa yang luas dalam menguatkuasakan apa-apa peraturan dan larangan untuk menjaga kepentingan umum. Dan apa-apa yang dianggap boleh memelihara kepentingan umum itu mestilah berasaskan pandangan dan penilaian pemerintah sendiri, sepertimana yang ditekankan oleh Ibnu Najim dalam takrifnya, (Limaslahatin Yaraha) “Kerana sesuatu kepentingan umum mengikut pandangannya”.[1]Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Beirut (1990), Dar al-kutub al-ilmiah m.s 108

[2] Lihat as-Siyasah as-Syariyyah - Dr. Yusoof al-Qaradhawi, Muassasah al-Risalah, hlm 31

3 Mabadi’ al-usul fi mu’tamarat al-khassah, muaassah al-islamiyyah, 1980, hlm 104

4 Ibn Nujaim, al-Bahr al-Ra’iq syarh Kanz al-Daqa’iq, Dar al-Kitab al-islami, jd.5, m.s 11

[5] Abdul Wahab Khallaf, al-siasah al-Syari’yyah, Beirut (1987), m.s 17.

[6] Ibid

[7]

[8] Ibn al-qayyim, ’Ilam al-Mawaqi’in An Rabbil ‘Alamin,jld 3. Qahirah: Maktabh al-Kulliyat al-azhariyah ,hlm

[9] Abd Rahman Taj, Al-Siasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami, al-Azhar (1415) m.s 12

[11] Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siasah al-Syar’iyyah, Qahirah: Mayba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, m.s 13

[12] Ibid.

Selasa, November 27, 2007

bagaimanakah akhlak seorang pemimpin?

sebagai rakyat yang menyaksikan aksi yang berlaku di dalam sidang DUN Kelantan, saya tertanya-tanya di dalam diri, apakah kesabaran wakil rakyat negara ini sudah tidak wujud lagi? bagaimana wakil rakyat boleh menyerap tekanan dalam saat-saat kritikal? apakah tindakan melulu dan menyerang sedemikian amalan terbaik dalam bersoal balas? andai sesama wakil rakyat mereka boleh tendang, dengan rakyat apa sahaja wakil rakyat boleh lakukan. wajah jahiliyyah ini tidak sepatutnya diamalkan oleh seorang wakil rakyat kerana dia sepatutnya memaparkan contoh tauladan yang baik kepada rakyat.

petikan yang diambil daripada blog kickdefella

Kickdefella
Tindakan YB tadi disiarkan secara langsung ke
seluruh dunia, adakah YB kesal dengan tindakan yang
di buat atas perasaan marah?
YB PALOH
Sebenarnya saya merasakan bahawa itu perlu untuk mengajar mereka,
bahawasanya jangan menghina wakil-wakil rakyat (dari BN) dan
perkara ini jelas kepada kita walaupun seluruh dunia melihat. Tapi
saya merasakan bahawasanya itu wajar untuk kita bertindak
kepada kerajaan i
ni kerana banyak perkara-perkara yang dilakukan
tidak adil.
Kickdefella
Jadi YB merasakan bahawa tindakan wajar, walau di satu
ketika YB cuba menendang YB dari Kelaboran walaupun di dalam
dewan yang mulia?
YB PALOH
Ya, kerana beliau telah memperkatakan sesuatu yang
kesat kepada saya. Sepatutnya beliau tidak mengatakan sesuatu yang
kesat kepada saya.
WARTAWAN
Spesifik (Apa yang dikatakan)?
YB PALOH
Ahh, okey, okey
YB BN LAIN
Kena masuk dewan, ni usul nak dismiss dia..
For this, YB from PALOH deserves to be nominated for the Kickdefella Award of the year.

adakah cara menendang itu wajar dalam berdebat dan berhujah di dalam sidang DUN? YA jelas YB Paloh. jika ditanya rakyat marhain hatta pihak yang YB paloh wakili, tentu sekali akan berkata tindakannya adalah tidak wajar sama sekali. apabila timbul lagi isu, jawapan penyelesaiannya adalah dengan kaki dan tangan bukan lagi dengan mulut. wakil rakyat kena bersabar dalam berencam dalam politik. itulah asam garam berpolitik akan menerima cemuhan, pujian, bangkangan dan sokongan. pemikiran wakil rakyat sebegini perlu diperbetulkan demi melihat wakil rakyat yang ada di Malaysia ialah mereka yang berfikiran waras dan rasioal tindakan. bukan yang berfikiran seolah belum mumayyiz dan bertindak membelakangi norma dan nilai kesopanan masyarakat.

Jumaat, November 23, 2007

khabar bonda di MakkahAlhamdulillah baru beberapa minit bonda menelefonku dari Makkah. amat dirindui suara ini. semuanya sihat. kak ma sihat. ayah ngah dan che ngah pun sihat. beritahu mak ,cuma kakinya kejang sikit berjalan jauh dari penginapan ke kaabah. moga itu tidak menggugat kudrat untuk beramal ibadah dengan sempurna. sudah beberapa hari berada di kota Makkah setelah berada lama di madinah.mak cerita kepadaku setiap awal pagi mereka berempat menapak ke kaabah. tunaikan umrah. seronok juga kalau dapat bersama. mahu kurintih sepuas-puasnya segala dosa maksiat yang dihimpun selama ini.

permukiman mereka di sana masih panjang. sudah tentu masa yang lama ini digunakan untuk beribadah. mak... tak perlu risau kami di tanah air. laksanakanlah kewajipan mak di sana. gunalah masa ini untuk tazkiyyah diri. mintalah segala-galanya kepada Yang Esa.

jutaan manusia berkampung di makkah dengan tekad yang satu. mencari mardhotiLlah. 28000 rakyat Malaysia di sana juga mempunyai tujuan yang sama. pelbagai lapangan manusia yang hadir. anak dalam dukungan juga pun di bawa bersama. mereka yang berkerusi roda juga tidak ketinggalan. artis seperti wahid senario juga menunaikan kewajipan rukun Islam ini. pendek kata,aneka jenis manusia yang bersentuhan bahu bertawaf mengelilingi baituLlah, berpadu suara melaungkan talbiah, mengalunkan suara bertilawah al-Quran, berpakaian serba putih tanpa dijahit, bercukur kepala, menggunakan kudrat melontar jamrah, berlari-lari anak di antara saffa dan marwah, bermabit di mudzalifah.

itulah dia keindahan mengerja haji setiap tahun. umat Islam berhimpun dengan jumlah yang besar menunaikan ibadah. tidak ada dalam agama lain. falsafah daripada himpunan raksasa ini adalah untuk mengkhabarkan kepada dunia bahawa umat Islam tidak akan berkurangan malah bertambah setiap detik. kita mahu umat yang ada pada hari ini bukan seperti buih di lautan yang hilang apabila tiba di daratan. ramai tetapi tidak ada kekuatan. andai falsafah ini dihayati dan berjaya diterjemah dengan baik, sudah pasti umat Islam di dunia mempunyai jati diri yang kuat. apa pun, selamat menunauikan ibadah haji kepada semua bakal Haji dan Hajjah dan title ini diharap menambah baik personaliti diri menjadi mereka yang bertaqwa.

nukilan 3 jun 2007

Entry for 03 June 2007


HAri BAhagia! 28 Mei 2006..
ungkapan yang cukup bermakna
ungkapan keramat menjadi mercu tanda
iktiraf sudut cinta di hati
memaknakan dengan penuh santun dan dicurah dengan akal budi
segalanya dengan restu Ilahi Rabbi
di takdir untuk bersatu dan bersama
untuk meniti kehidupan yang masih belum bersisa
Ya Allah..pintaku..
titipkan rahsia cinta ini, buat insan bernama suami
setia dan teguh hati kami
dalam terus menjadikan Dikau
CINTA UTAMA KAMI..YA ALLAH..
-----kasih sayang itu adalah rahsia kehidupan yang didapati dengan iman..hanya IMAN yang teguh pada pencipta kita mampu melahirkan kasihsayang sejati..walau dengan sesiapapun dan di mana-mana jua pun..yang pasti hati milik Ilahi...maka ianya akan menjadi milik sesiapa yang dikehendaki...berhati-hati...dan bersyukurlah dengan kasih sayang yang sedang dimiliki...!

Sunday 3 June 2007 - 03:01AM (CST)


Entry for 03 June 2007

AYAHANDA
Insan teristimewa
Ayah dan abah tercinta...
kalian disuratkan untuk menjadi saudara..
telah menjadi saudara seagama dan bertemu menjadi ahli keluarga..
rasa gembira menatap wajah kalian berdua bermesra buat kali pertama..
AYAH...
Pergimu tatkala aku baru sahaja belajar mengenalimu
sebagai seorang ayah buat suamiku..
namun, kusedari..dirimu ayah mithali
pabila aku menemui kerukunan jiwa mulia
yang ada bersama dalam jiwa anakmu..
suamiku..
Terima kasih ayah...
lewat usiamu mencecah 63 tahun..12 oktober 2006, 19 ramadhan 1416H..
4.20 pagi hari khamis..dikau pergi..
walaupun sedih kami tangisi, namun, jauh disudut hati kami gembira dirimu terpilih...
menghuni taman syurga tatkala embun fajar ramadhan mula menampakkan seri..
moga-moga begitulah..doa kami abadi...

Sunday 3 June 2007 - 02:39AM (CST)
Menanti habuan!
Aiman yang comel menanti dan memperhati..
rezeki hari raya sukar dijangka!
Alahai anak buah yang comel ini..Angah sudah menghulur salam dan si comel di belakangnya bersungguh menanti gilirannya..
Rindu terubat , bertambah inspirasi dan hati terus bermeditasi..
YA Allah..limpahkan segala kebaikan buat hambaMu yang terus merintih dengan penuh damba dan hati yang tulus..Ya Allah, kurniakan kbaikan dan kekuatan hati untuk kami terus menjadi hambaMu yang akan memberi kebaikan buat ummah sejagat...Amin..
Adikku..teguhkan hatimu...dirimu menjadi sumber inspirasi buat insan yang menanti kejayaanMu!

Sunday 3 June 2007 - 02:23AM (CST)


Entry for 03 June 2007

Kesakitan ibu
Menjelang hari mulia..dirimu ditimpa malang..namun,hikmahnya luas...
sayang sekali aku tiada disisi..
emakku sayang patah tangan kanannya..nak dekat hari raya..kami anak beranak masak rendang sendiri..alhamdulillah..ramai saudara datang ziarah..erm,mak memang penyabar..
merasai keperitan menjadi seorang ibu apabila kita diuji perkara yang sama...menjadi seorang ibu...
YA Allah..pelihara keluargaku dengan taufik inayah Mu..kami mohon agar zuriat keturunan kami tetap teguh iman dan santun amalan tetap pada perintah Mu Ya Allah..amien..
tetap pada perjuangan agama Mu!

Sunday 3 June 2007 - 02:10AM (CST)


Entry for 03 June 2007


Alangkah gembira menatap wajah ayahanda dan bonda sentiasa...
Bila jiwa sepi...wajah inilah yang akan kurindui..ingin sekali kudakapi dan kugenggam erat jari jemari..ingin kutuntun abadi..tulus ke dalam diri..ingin sekali mengerti..makna susah dan payah.Menitip cerita duka dan suka sepanjang kami menjadi dewasa..
Duhai abah dan emak yang ku cinta...
Ku niatkan segala kebaikanku buat diri kalian yang kurindu dan kusayang selalu..
Doaku..kalian terus dikurniakan kebaikan dunia akhirat..dirahmati dan diberkati..dipanjangkan umur dalam taufik dan hidayah dariNya jua..amien ya Rabbal A'lamin..

nukilan isteriku pada 3 jun yang lalu... terima kasih

Selasa, November 20, 2007

Allah berhak memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki

Jumaat, November 16, 2007

AL-FATIHAH

Guru lemas selamat pelajar dibawa arus

Oleh Hamid Salleh


KENANGAN: Kad undangan perkahwinan Rosidi yang diedarkan. Gambar kecil Rosid

Hasrat Rosidi mahu kahwin bulan depan tak kesampaian

KUALA BERANG: Hasrat seorang guru Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) di sini, untuk melangsungkan pernikahan pada musim cuti sekolah ini tidak kesampaian apabila lemas di Air Terjun Sekayu, petang kelmarin.

Mangsa, Rosidi Sulaiman, 27, dari Selama, Kedah, lemas ketika menyelamatkan seorang pelajarnya, Siti Amirah Zulkifly, 16, yang dibawa arus ketika mengambil contoh air di kawasan rekreasi itu kira-kira jam 4.30 petang
Allahyarham dijadualkan melangsungkan perkahwinan pada 16 Disember ini dengan tunangnya, Siti Aina Hussuin, 24, dari Shah Alam, Selangor.
Siti Aina yang kini mengikuti Kursus Perguruan Lepasan Ijazah ketika dihubungi, berkata beliau terkejut apabila mendapat panggilan daripada rakan sebilik Allahyarham kira-kira jam 6.30 petang.
"Kali terakhir Rosidi menghubungi saya jam 7.30 pagi semalam (kelmarin) dan memberitahu akan pergi Sekayu bersama pelajarnya," katanya.
Siti Aina berkata, dia bersama keluarga pergi ke rumah keluarga Allahyarham di Kampung Permatang Pasir untuk melihat Rosidi sebelum dikebumikan kira-kira jam 11.30 pagi.
"Kami bertunang hampir setahun lalu dan kad jemputan kahwin sudah diedarkan dan saya menerima takdir Ilahi walaupun berasa kehilangannya," katanya.
Sementara itu, Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Deputi Superintendan, Kamarudin Mohd Zakaria, berkata Allahyarham bersama tiga pelajar perempuan pergi ke kawasan air terjun untuk membuat kajian mengenai air di kawasan itu.
Katanya, Siti Amirah berasal dari Kampung Padang Tembusu, Tumpat, Kelantan dibawa arus deras ketika mengambil contoh air.
"Allahyarham dikatakan terjun menyelamatkan pelajarnya sebelum hilang dibawa arus deras," katanya ketika ditemui di pejabat di sini, semalam.
Kamarudin berkata, dua lagi pelajar, Nor Adilla Muhammad, 16, berasal Kota Bharu dan Nor Liyana Mohamad, 16, Wakaf Baru, Kota Bharu kemudian meminta bantuan daripada kakitangan Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan).


Teman sekampus dahulu di universiti malaya.. bersama-sama menceburkan diri dalam politik kampus walaupun berlainan proksi... pelajar Fakulti Sains. al-Fatihah..

Rabu, November 14, 2007

Selamat berangkat ke makkah bonda dan kakandaku


Selamat menunaikan ibadah haji kepada ibu dan kakakku.. moga mendapat haji mabrur. kami doakan keselamatan pergi dan pulanh.

keberangkatan pada 13 nov jam 2.30 pagi dan dijangka pulang pada 27 hb disember..

HIMPUNAN BERSIH 100 000 RAKYAT

From: Shamsul Yaacob
Sent: Tuesday, November 13, 2007 2:50 PM
Subject: The Historical Moment - 11 Nov Rally


Memorandum kepada DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan AgungDaripada:


Gabungan Pilihanraya Bersih dan AdilCoalition for Clean and Fair Elections(BERSIH)


Tarikh:
10 November 2007
1. BERSIH adalah sebuah jawatankuasa gabungan yang terdiri daripada organisasi-organisasi masyarakat sivil dan parti-parti politik dengan matlamat utama untuk memperjuangkan pilihanraya yang bebas dan adil di Malaysia .2. Hanya menerusi pilihanraya yang bebas dan adil sahajalah, rakyat Malaysia mampu untuk menentukan nasib mereka sendiri Malaysia dan mengharapkan mereka yang menjawat jawatan-jawatan awam untuk bertindak dengan pertanggungjawaban dan berkesan. Selagimana, rakyat tidak mempunyai kuasa untuk menyingkir golongan jahat dalam pemerintahan negara, maka selagi itulah harapan untuk mendaulatkan undang-undang, melindungi hak asasi manusia, mengadakan urus-tadbir kerajaan yang baik dan menggalakkan pembangunan rakyat yang berterusan/lestari akan terus tertakluk kepada budibicara ahli politik yang mempunyai kepentingan peribadi. Matlamat utama untuk menukar kerajaan hari ini adalah merupakan kunci ‘semak dan imbang’ dalam menentang penyalahgunaan kuasa pemerintah.3. Adalah amat malang bagi Malaysia kerana walaupun sudah 50 tahun merdeka, ternyata Malaysia masih gagal untuk mengendalikan proses pilihanraya yang bebas dan adil. Kesimpulan ini bukan sahaja dipersetujui oleh masyarakat sivil, parti-parti politik dan pemerhati antarabangsa, malah ia juga diakui sendiri oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihanraya. Selepas pilihanraya umum pada bulan Mac 2004 yang dihantui oleh pelbagai penyelewengan dan kontroversi yang jauh lebih serius daripada pilihanraya-pilihanraya sebelumnya, maka, beliau merasakan perlu dan setuju dengan tuntutan awam untuk menjalankan penyiasatan bebas. Namun, amat mengecewakan penyiasatan bebas tersebut akhirnya tidak dijalankan.4. Proses pengendalian pilihanraya yang tidak telus ini menimbulkan pelbagai persoalan khususnya persoalan terhadap kuasa mutlak badan pemerintah negara ini. Keadaan sebegini jika dibiarkan berterusan akan membawa petanda yang buruk untuk masa depan masyarakat dan boleh memusnahkan keutuhan sistem politik negara kita. Ini dapat dilihat pada negara-negara yang telah mengalaminya iaitu Thailand , Filipina dan Taiwan . Oleh yang demikian, BERSIH merasakan adalah perlu bagi semua rakyat Malaysia berganding bahu dan menggembleng tenaga untuk membawa perubahan yang menyeluruh dalam proses pilihanraya yang mendatang. Justeru, kami mencadangkan agenda perubahan jangka-panjang dan tiga sasaran kerja dengan segera.5. Dalam masa jangka-panjang yang akan membatasi batas pilihanraya akan datang, BERSIH yakin dan percaya bahawa kelapan-lapan aspek ini perlu dikaji dan diperbaharui secara keseluruhannya:a. Sistem pilihanraya:


i. Adalah perlu untuk memperbetulkan ketidakseimbangan yang tinggi antara undian rakyat dan kerusi yang dipertandingkan dalam pilihanraya, dimana undi sebanyak 64% boleh diterjemahlkan kepada 91% kerusi bagi parti pemerintah. Ini adalah kerana berteraskan kepada prinsip asas ‘First-Past-The-Post’ atau ‘Yang-Pertama-Melepasi-Tiang’ dan juga manipulasi menerusi pembahagian kawasan pilihanraya yang bericirikan ‘agihan-timpang’ dan ‘curang’ atau ‘tipu-belit’.


ii. Adalah perlu untuk memperkenalkan satu sistem yang menyenaraikan semua perwakilan parti, supaya jumlah minima 30% perwakilan wanita di parlimen terjamin.


iii. Adalah perlu untuk memperkenalkan semula pilihanraya tempatan dengan sistem pilihanraya yang lebih adil, termasuk memberikan ruang yang lebih kepada penglibatan wanita dan kelompok terpinggir dalam masyarakat.


b. Pentadbiran pilihanraya:


i. Adalah perlu untuk merubah Suruhanjaya Pilihanraya sekarang yang ternyata gagal untuk bertindak sebagai sebuah institusi yang bebas dengan bergerak ke arah struktur perwakilan pelbagai parti sebagaimana yang dipraktikkan di negara-negara yang mengamalkan demokrasi


ii. Memperuntukkan undang-undang yang berkaitan dengan hak pemerhati-pemerhati antarabangsa dan tempatanc. Penamaan calon dan parti - bahawa ketimpangan ini mesti diperbetulkan:


i. Kuasa berasaskan budibicara yang diberikan kepada Pendaftar Pertubuhan menyebabkan keputusan berkaitan pendaftaran dibuat secara sewenang-wenagnya. Ini dapat dilihat dalam kes Parti Sosialis Malaysia (PSM) dan Malaysian Dayak Congress (MDC);


ii. Keputusan berat sebelah dan sewenang-wenang oleh Pegawai Pengurus Pilihanraya yang akhirnya menggugurkan kelayakan calon-calon pembangkang adalah tidak adil;


iii. Klausa kontroversi yang membenarkan calon menarik diri selepas penamaan yang akhirnya membawa kepada pertuduhan rasuah dan kemenangan tanpa bertanding yang menyangsikan.


iv. Wang deposit pilihanraya yang tertinggi di dunia yang secara langsung menghalang penyertaan warga Malaysia yang kurang sumber kewangannya, termasuk golongan wanita dan beberapa kumpulan terpinggir dalam masyarakat.d. Kempen pilihanraya – Peruntukan undang-undang bagi perkara-perkara berikut:


Menetapkan satu tempoh berkempen wajib yang jauh lebih panjang daripada tempoh 8 hari berkempen dalam pilihanraya lepas yang nyata tidak bermakna langsung;


ii. Memberikan hak kebebasan bersuara dan berkumpul yang sebenar-benarnya sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia ;


iii. Pengawalan secara berkesan dan menyeluruh dalam proses pembiayaan kos untuk berkempen untuk membendung amalan rasuah


iv. Pertimbangan untuk mengadakan pembiayaan awam bagi kos berkempen kepada parti-parti politik khususnya bagi calon wanita, kumpulan-kumpulan terpinggir dalam masyarakat dan latihan yang mesra gender.


e. Media;


i. Merombak undang-undang yang sedia ada yang telah membolehkan media cetak dan penyiaran dimonopoli oleh para proksi Barisan Nasional


ii. Peruntukan undang-undang bagi membolehkan semua parti politik mendapat akses atau capaian percuma kepada TV dan radio awam serta akses secara adil (percuma atau berbayar) kepada media swasta


iii. Peruntukan undang-undang bagi menjamin hak semua parti politik dan calon untuk menjawab segala bentuk tuduhan dan kritikan ke atas mereka menerusi media.f. Kerajaan Sementara atau Caretaker


i. Bahawa kerajaan lama adalah dilarang sama sekali untuk membuat sebarang polisi atau keputusan berkaitan dengan pembangunan bilamana Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan.


ii. Bahawa menyalahgunakan semua sumber dan instrumen negara bagi tujuan memenangi pilihanraya atau untuk kepentingan parti adalah merupakan kesalahan jenayah


iii. Bahawa penyediaan dan penyemakan daftar pemilih perlu dibuat secara telus dan tertakluk kepada semakan kehakiman


g. Daftar Pemilih:


i. Bahawa daftar pemilih perlu dikemaskinikan dan tepat, untuk mengelakkan (i) penyingkiran dan pemindahan secara tidak sukarela para pengundi yang sah dan (ii) penyamaran dan pengundian berganda oleh ‘pengundi hantu’.


ii. Bahawa semua rakyat yang layak mengundi perlu secara automatik didaftarkan sebagai pengundi.h. Undi:


i. Melaksanakan penggunaan dakwat kekal (indelible ink) untuk menghalang pengundian berganda;


ii. Memansuhkan sistem pengundian pos kecuali untuk para diplomat dan pengundi yang berada di luar negara memandangkan pertanggungjawaban dan kerahsiaan amat terancam dalam amalan semasa6. Untuk jangka terdekat, BERSIH telah menyeru kepada Pengerusi dan Setiausaha Suruhanjaya Pilihanraya (SPR), Tan Sri Abd. Rashid bin Abd. Rahman dan Datuk Kamaruzaman bin Mohd Noor untuk melaksanakan empat pembaharuan yang diperlukan dan boleh dilaksanakan serta-merta:


(a) penyemakan semula daftar pemilih yang lengkap demi memastikan segala kesalahan dan ketimpangan yang sedia ada dapat dihapuskan;


(b) penggunaan dakwat kekal untuk menghalang pengundian berganda;


(c) pemansuhan sistem pengundian pos kecuali untuk para diplomat dan pengundi lain di luar negara; dan


(d) akses media yang adil kepada semua pihak dalam pilihanraya.


Malangnya, setakat ini, pihak SPR cuma bersetuju dengan satu permintaan iaitu penggunaan dakwat kekal.7. Dalam menjalankan kempen kesedaran di seluruh Negara, BERSIH telah berhadapan dengan satu tragedi sehingga pihak berkuasa menggunakan senjata dan menembak orang awam dengan peluru hidup. Peristiwa ini berlaku di Pantai Batu Burok, Kuala Terengganu pada 9hb September lalu. Bahkan, BERSIH dilontarkan tohmahan sebagai memulakan satu rusuhan. Penyiasatan bebas juga tidak dijalankan oleh badan-badan yang dipertanggungjawabkan.8. Kami memohon Ke Bawah Duli Tuanku agar Tuanku akan
a. Menyuarakan kehendak rakyat menuntut pembaharuan pilihanraya termasuk mengutarakan cadangan untuk sebuah Suruhanjaya diRaja untuk mengkaji pembaharuan sistem and proses pilihanraya.
b. Menggunakan kuasa Tuanku di bawah Perkara 40(2), Perlembagaan Persekutuan, untuk menolak apa jua permintaan untuk membubar Parlimen selagi empat pembaharuan serta-merta di atas tidak dilaksanakan.Ditandatangani oleh organisasi-organisasi berikut:Parti Politik:1. Parti Keadilan Rakyat (People’s Justice Party) (KeADILan)


2. Democratic Action Party (DAP)


3. Parti Islam SeMalaysia (Malaysian Islamic Party) (PAS)


4. Parti Sosialis Malaysia (Malaysian Socialist Party) (PSM)


5. Sarawak Nation Party (SNAP)Pertubuhan Bukan Kerajaan:1. Save Ourselves (SOS Penang )
2. Tamil Foundation
3. Group of Concerned Citizens (GCC)
4. Citizens’ Health Initiative (CHI)
5. Aliran (reform movement for justice, freedom and solidarity)
6. Writers’ Alliance for Media Independence (WAMI)
7. Jaringan Rakyat Tertindas (Oppressed People’s Network) (JERIT)
8. Pusat Janadaya (EMPOWER)
9. Community Action Network (CAN)
10. Persatuan Kebangsaan Hak Asasi Malaysia (Malaysian National Society for Human Rights ) (HAKAM)
11. Malaysian Youth and Students Democratic Movement (DEMA)
12. Malaysian Trades Union Congress (MTUC)
13. Suara Rakyat Malaysia (Voice of the Malaysian People) (SUARAM)
14. Labour Resource Centre (LRC)
15. Pusat Komunikasi Masyarakat (Social Communications Centre) (KOMAS)
16. Civil Rights Committee of the Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall (CRC-KLSCAH)
17. Persatuan Ulama Malaysia (Malaysian Ulama Association) (PUM)
18. Women’s Development Collective (WDC)
19. ERA Consumer
20. Centre for Independent Journalism (CIJ)
21. Unit Pemikiran Politik, Institut Kajian Dasar (Political Thought Unit, Policy Research Institute) (UPP-IKD)
22. Malaysian Voters’ Union (MALVU)
23. All-Women’s Action Society (AWAM)
24. Gabungan Mahasiswa Islam SeMalaysia (Malaysian Islamic Students’ Coalition) (GAMIS)
25. Research for Social Advancement (REFSA)
26. Solidariti Mahasiswa Malaysia (Malaysian Students’ Solidarity) (SMM)
27. Gerakan Anti Korupsi (GERAK)
28. Citizen Think Tank
29. Police Watch Committee